การกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ที่กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น