การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส เพื่อยกย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี จนเกษียณอายุการทำงานได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง หรือที่เว็บไซต์ www.ksp.or.th

ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น