การคัดเลือกประธานและผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอามีน  กะดะแซ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการคัดเลือกประธานและผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอกเข้าร่วมละคะแนนเสียงคัดเลือก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา นายกสมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดสงขลา และกรรมการผู้แทนโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เข้าร่วมคัดเลือก จำนวน ๑๑ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น