การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะดำเนินการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติแก่ยุวกาชาดที่กระทำความดี เสียสละบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีระเบียบวินัย อุทิศตน เพื่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด และมีศรัทธามุ่งมั่นสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เจริญก้าวหน้าต่อไป หากโรงเรียนใดสนใจสามารถส่งผลงานยุวกาชาดเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น ได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำหรับรายละเอียดและแบบฟอร์มต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย2

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น