การคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย ๑ ชนิด หากโรงเรียนใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบสำรวจได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th และส่งไฟล์แบบสำรวจในรูปแบบ Word/PDF ไปที่ wandee-ja_2515@hotmail.com หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร.๐๗๔-๓๒๗๑๔๗

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น