การทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.๑-๓ โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.นาทวี

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม  และโรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ อ.นาทวี จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น