การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เข้าสอบจำนวน ๒๐๔ โรงเรียน/ศูนย์ ๑๗๑ ห้องสอบ สนามสอบจำนวน ๑๙ แห่ง และมีจำนวนนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น ๔,๐๒๙ คน โดยจัดสอบในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง และอิสลามศึกษาตอนปลาย วัตถุประสงค์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษาเพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ครอบคลุม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑๔ มาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมถึงการนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นด้วยเช่นกัน และในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ (อ.จะนะ นาทวี เทพาและสะบ้าย้อย) ดำเนินการจัดสอบอิสลามศึกษา ณ ศูนย์สอบโรงเรียนเอกชนในสังกัด มีผู้บริหารและบุคลากรตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบเพื่อตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

« 1 ของ 4 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น