การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับการตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการรับตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กล่าวทักทายและมอบหมายให้ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การเตรียมงานรับการตรวจราชการดำเนินตามเป้าหมายที่กำหนด มีคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้ง ที่ ๒๖/๒๕๖๑ เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๑๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น