การประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ ๑๓ ฐานเรียนรู้ประตูสู่อาเซียน

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ ๑๓ ฐานเรียนรู้ประตูสู่อาเซียน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดย นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานในการประชุม มีข้าราชการและพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น