การประชุมผู้บริหารโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริฯ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาตามนโยบายของจังหวัด โดยมีผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๕ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น