การประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพื่อนำผลไปพัฒนาโรงเรียนเอกชนในสังกัดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมโรงเรียนเอกชนและนักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ รองรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากภายนอกรอบที่ ๔ (สมศ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๖๕ คน ณ สหกรณ์การเกษตรจะนะจำกัด อ.จะนะ จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น