การประชุมโครงการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จชต.

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้เข้าร่วมประชุมกำหนดรายละเอียดการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๓  ณ ห้องประชุม ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย ท่าน ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น