การพิจารณาคัดเลือก ประเมินโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการประเมิน คัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสรุปผลการประเมินคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ฯ โดย นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น