การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทำร่างกฎหมาย พรบ. ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้น จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระยะเวลาเผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายอย่างน้อย ๑ เดือน นับแต่ลงเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำข้อมูลร่างกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) หัวข้อ “ข้อมูลข่าวสาร” เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเสนอแนะแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น