การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมุ่งมั่นที่จะศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้โรงเรียนดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน ส่งใบสมัครไปยังงานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น