การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศที่มีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โดยยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนต่อสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

คำขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

แบบสำรวจความต้องการรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น