การสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาและการจัดกลุ่มการศึกษาในรูปแบบ cluster ของโรงเรียนนอกระบบ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เรียนในการเข้ารับบริการการศึกษา และจะดำเนินการพัฒนาจัดกลุ่มการศึกษานอกระบบในรูปแบบ cluster ในโครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลโรงเรียนนอกระบบโดยจัดทำ cluster เพื่อให้โรงเรียนนอกระบบได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

การสำรวจข้อมูลโรงเรียนนอกระบบภายใต้การดูแลของศึกษาธิการจังหวัด

การสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น