การเปิดรับสมัครหลักสูตรภาษามลายู รอบที่ ๓

ด้วยคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ๒๕๖๐ ปริญญาตรีสาขาภาษามลายู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษามลายู โดยคณะศิลปะศาสตร์เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสายวิทย์-คณิต สายศิลป์-คำนวณ หรือสายศิลป์-ภาษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาษามลายู รอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

การเปิดรับสมัครหลักสูตรภาษามลายู

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น