การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดแต่ละชั้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้นับระยะเวลาถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ครูที่สนใจทราบโดยทั่วกัน หมดเขตรับเอกสารวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

แบบ นร.1doc

แบบฟอร์มประกอบการเสนอขอ (2)

พรก.

รายละเอียดผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น