กำหนดการปัจฉิมนิเทศครูผู้สอนที่ศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูฯ

ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศครูผู้สอนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยให้ไปรายงานตัวในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ สถานที่จัดกิจกรรม ทั้งนี้ให้แจ้งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางอีเมลล์ macus_pao@hotmail.com

กำหนดการปัจฉิมนิเทศป.บัณฑิตวิชาชีพครู

รายชื่อครูศึกษาต่อป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น