กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จชต. ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๑

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน ๒๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม อ.เมือง จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น