ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ พบผู้ป่วยจำนวน ๓๐,๒๑๔ ราย อัตราป่วยเท่ากับ ๔๖.๑๘ ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิตจำนวน ๒ ราย พบผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิด – ๑๔ ปี และเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ระลอกที่สองของปี ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม ประกอบกับตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๐ พบว่ามีการระบาดของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในสถานศึกษาหลายแห่ง รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดระบาดในสถาบันกวดวิชา ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มากที่อาจจะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลการระบาดประจำปี โรงเรียนสามารถประสานขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.beid.ddc.moph.go.th/beid_๒๐๑๔ หรือสายด่วน กรมควบคุมโรค ๑๔๒๒

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น