ขอเชิญชวนจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๐

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” โดยการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราและกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควร โดยรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาทราบผ่านระบบสารบรรณกลาง ระบบ My Office ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โอวาทประทานเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น