ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและขาดแคลนในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในกรณีที่งบประมาณจากภาครัฐมีไม่เพียงพอในการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องแสวงหาทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป กระทรวงมหาดไทยจึงได้อนุมัติให้จังหวัดดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเงินที่ได้รับบริจาคจากการทอดผ้าป่าจะนำเข้าสมทบกองทุนฯ ในการนี้จังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดโคกเหรียง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบกองทุนได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๖๗๔, ๐ ๗๔๓๒ ๑๑๙๙ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสงขลา ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสงขลา” เลขที่บัญชี ๙๘๑-๔-๒๘๔๙๑-๒

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น