ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากำหนดจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากลสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาตนเองได้ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในจังหวัดสงขลา โดยให้นักเรียนที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.songkhlapao.go.th หรือ www.moscamp-songkhla.com ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบให้ผู้สมัครทราบก่อนถึงวันสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ จำนวน ๑๐๐ คน

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับม.ต้น

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับม.ปลาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น