ขอเชิญส่งผลงานรับรางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานจนทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ รวมทั้งเพื่อยกย่องหน่วยงานสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นตัวอย่างที่ดีของทางราชการ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมให้ได้รับรางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  หากท่านใดสนใจสามารถดูหลักเกณฑ์การพิจารณาได้ที่เอกสารดาวน์โหลด และให้ส่งผลงานมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์การประกวด MOE AWARDS

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น