ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “รักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต”

ด้วยสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และเสริมสร้างหรือปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องแก่เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยให้โรงเรียนส่งโครงการเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล   หมดเขตส่งผลงานวันที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐

โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น