ขอเชิญอบรมหลักสูตร “การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สู่การนำไปปฏิบัติจริงของสถานศึกษาและครูผู้สอน”

ด้วยบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ : สู่การนำไปปฏิบัติจริงของสถานศึกษาและครูผู้สอน” เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยกำหนดจัดในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา หากโรงเรียนใดสนใจสามารถส่งรายชื่อได้โรงเรียนละ ๓ คน โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/early-childhood ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น