ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้แนวคิด “โตไปฉันจะไม่โกง”

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้แนวคิด “โตไปฉันจะไม่โกง” (รอบสุดท้าย) ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ เสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การแข่งขันโต้วาทีโตไปฉันจะไม่โกง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น