ขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดโครงการลมหายใจไร้มลทิน  เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ โดยมีกิจกรรมการประกวด ๔ ประเภท ได้แก่

๑.การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “คิดดี ทำดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต”

๒.การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีเพลง “ด้วยลมหายใจไร้มลทิน”

๓.การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ระดับปฐมวัย หัวข้อ “เด็กดีที่ซื่อสัตย์” ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หัวข้อ “ซื่อสัตย์ กตัญญูรู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี”

๔.การประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันกลโกง ๔.๐”

เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสแสดงทักษะความสามารถ   โครงการลมหายใจไร้มลทิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น