ขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิปะการแสดง อย่างน้อย ๑ ชนิด จะดำเนินการคัดเลือกจากสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ หากโรงเรียนใดสนใจสามารถส่งแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน เป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพถ่ายผลงาน แผ่นซีดีบันทึกเสียง ภาพเคลื่อนไหวและอื่น ๆ หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th ส่งแบบเสนอที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น