ขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมในโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา กำหนดจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ กิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์  ศว.ยะลา  มุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศ  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เตรียมเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น