ขอเชิญโรงเรียนร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก

ด้วยบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจก. จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา” เพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมหรรษาเจบีหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระฯและครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนละ ๓ ท่าน เข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ www.aksorn.com/stem2017 ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หรือติดต่อลงทะเบียนที่ผู้ประสานงานโครงการ คุณวิเลิศ จันทน้อย โทร. ๐๘๑-๓๐๘๕๓๒๐ หรือ คุณวิลาวรรณ  โทร. ๐๘๙-๗๓๒๙๕๙๑

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น