ขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้พัฒนาความสามารถให้สูงขุ้น โดย สสวท. จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๐ โดยสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนสามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ในเว็บไซต์ http://test.ac.th, http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th

แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น