ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา กำหนดจัดงานโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้านการพัฒนาอาชีพและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนสถานศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว สามารถจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวด การแข่งขันและแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้ ภายในวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันที่เว็บไซต์ www.yalasci.com โทร. ๐๗๓-๒๑๔๙๒๐ โทรสาร. ๐๗๓-๒๑๖๗๕๕

โครงการมหกรรมวิทยาสาสตร์และอาชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น