ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงพื้นบ้านในสถานศึกษารับถ้วยพระราชทานฯ

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพารัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปินและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่างานศิลปวัฒนธรรมไทย

การประกวดการแสดงพื้นบ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น