ขอเชิญโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กำหนดจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การแนะแนวศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หากโรงเรียนใดสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนังสือแจ้งโรงเรียน

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อ

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น