คณะกรรมการประเมินรางวัลโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น