ดร.ชูสิน วรเดช รองผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเปิดโลกทัศน์นักเรียนฯ

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีคณะกรรมการ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๑๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น