ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการ กช. นำคณะผู้บริหาร สช. ศึกษาดูงานพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานในโครงการ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการนำศาสตร์พระราชาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำความรู้ข้อมูลที่ได้รับไปบูรณาการในการพัฒนาการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการสรรหาฯ เข้าร่วมโครงการ ประมาณ  ๔๐ คน

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น