ตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในระบบ สช.อ.เทพา ดังนี้ รร.ประทีปศาสตร์ ,รร.มูลนิธิอิตีซอมวิทยา,รร.ลำไพลศานติวิทย์,รร.อุปถัมภ์ศาสน์,รร.ทางธรรมวิทยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น