ตรวจรับพัสดุในโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้าใจสถานศึกษา ศอ.บต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้าใจสถานศึกษา ศอ.บต. โรงเรียนในสังกัด สช.อ.เทพา จำนวน 7 โรงเรียนและสถาบันปอเนาะ 1 แห่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น