ตรวจเยี่ยม สนามสอบ Pre O-net โรงเรียนเอกชนในอำเภอเทพา

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

วันที่ 10 มกราคม 2560 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนามสอบโรงเรียนเอกชนอำเภอเทพา ที่จัดการทดสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนดารุสสลามศึกษา โรงเรียนรักษ์อิสลาม โรงเรียนตายุตตอลีบาต และโรงเรียนมูลนิธิอิติซอม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น