ตรวเยี่ยม สนามสอบการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถม 1-4 ของโรงเรียนเอกชน ในสังกัดเทพา

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

เมื่อวันที่ 23-24  กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ตรวเยี่ยม สนามสอบ การอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถม 1-4 ของโรงเรียนเอกชน ในสังกัดเทพา
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น