ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเอกชนอำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจกับแกนนำนักเรียน หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย”

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๓๐ น. เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาอำเภอสะบ้าย้อย ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจกับแกนนำนักเรียน หัวข้อ “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” รุ่นที่ ๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย และในวันเดียวกันนักวิชาการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนศาสน์สันติธรรม ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้่อย จังหวัดสงขลา ในการจัดทำตัวชี้วัดของสถานศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง และติดตามการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น