นักวิชาการศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ วันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๘๐ คน (ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน ๙ คน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น