นักวิชาการศึกษาอบรมให้ความรู้การสรุปโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

วันนี้ (31 ต.ค.60) นางศิริวรรณ  แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อบรมให้ความรู้เรื่อง การสรุปโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนภัคดีศึกษามูลนิธิ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น