นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้สอนสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิิด (ตาดีกา)

วันนี้  (๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้สอนสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิิด (ตาดีกา)  ณ โรงแรมพาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายคือ โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และผู้สอนศูนย์การศึกาษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น