นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จชต. ๒๐ ปี

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔ (จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย  พลเอกสุทัศน์  กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุม และ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนคตรี วิทยากรบรรยายพิเศษ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๐๐ คน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น