นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สงขลา ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้หลักสูตรฟัรฎอิน

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย นายสมคิด  เจ้ยชุม  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน ๖๒ คน โดยใช้เวลาในการอบรมในครั้งนี้ ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม คือ เก่ง ดี มีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น